De missie van de Broeders van Liefde steunt op vier belangrijke pijlers:

 1. Inspiratie vinden in de waarden van het Evangelie
 2. Zorg dragen voor medemensen die in hun menselijke ontplooiing begeleiding nodig hebben
 3. Onvoorwaardelijk respect tonen voor elkeen
 4. De kwaliteit van het leven verbeteren en een bijdrage leveren tot een meer humane samenleving

 

Binnen die vier pijlers worden concreet negen kerndoelstellingen nagestreefd.

 • Bevorderen van de liefdevolle grondhouding bij alle leden en medewerkers van de gemeenschap van de Broeders van Liefde door het formuleren, doorgeven en samen beleven van de boodschap van het Evangelie, het charisma van de Stichter en de spiritualiteit van de congregatie.
 • Bouwen aan authentieke leef- en werkgemeenschappen met aandacht voor het welzijn van de leden en de medewerkers met ruimte voor jongeren en vrijwilligers en openheid naar andere gemeenschappen toe.
 • Kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening nastreven binnen een passend psycho-sociaal kader door de deskundigheid te bevorderen in een geest van dienstbaarheid en vanuit een wetenschappelijke houding.
 • Ontwikkelen van een mensgerichte organisatiestructuur met aandacht voor communicatie, overleg, participatie en samenwerking binnen voorzieningen, tussen voorzieningen en tussen de sectoren.
 • Zorgen voor een passende omkadering op materieel en financieel vlak, zodat een ethisch verantwoorde zorg en begeleiding mogelijk is.
 • Duidelijk profileren van de bestaande doelgroepen met een aangepaste dienstverlening en bevorderen van de aandacht voor de armen en de zwakken in onze dienstverlening via gerichte acties.
 • Nieuwe noden detecteren zowel binnen als buiten de bestaande dienstverlening en daarop passende antwoorden formuleren.
 • Openheid en samenwerking bevorderen met de ruime samenleving en dit zowel nationaal als internationaal.
 • Centraal stellen van diegenen voor wie wij zorgen en de nodige openheid creëren, zodat participatie mogelijk wordt.

ACF4F

Leiderschapscharter

In de geest van de missie werden de principes van het leidinggeven vastgelegd in een leiderschapscharter.

Als leidinggevenden bij de Broeders van Liefde
engageren wij ons tot de realisatie
van de missie van de Broeders van Liefde.

Hiertoe willen wij
dragers zijn van christelijke waarden,
begeesterde managers van
onze instelling of school.
inspiratoren en begeleiders binnen
een lerende organisatie
en coachers van onze medewerkers.

Dragers van waarden en visie
Wij zijn in ons persoonlijk en professioneel leven
getuige van de boodschap die vervat ligt in het
evangelie en in de missie van de Broeders van
Liefde. Wij dragen deze ook uit en nemen initi-
atieven tot verdere integratie ervan in onze
werkomgeving.

Begeesterde managers
Vanuit die inspiratie voeren we onze manage-
mentsfuncties met deskundigheid uit.
Bereikbaarheid en luisterbereidheid zijn hierbij sleutelwaarden.
Wij hanteren een leiderschapsstijl
die zich o.a. uit in het stimuleren van elkeen om
binnen zijn of haar functie verantwoordelijkheid
op te nemen, het promoten van participatie, het
streven naar gemeenschappelijke doelen en het
nemen van beslissingen op een ethisch en chris-
telijk verantwoorde wijze.

Inspiratoren en begeleiders binnen
een lerende organisatie

Het is onze overtuiging dat onze instelling of
school een dynamische organisatie in voort-
durende verandering is. Met de missie en de kriti-
sche doelen als richtsnoer wordt het beleid in
teamverband op een systematische manier in haal-
bare kernopdrachten vertaald. Wij begeleiden onze
organisatie daarbij als een `lerende organisatie’.

Coachers van medewerkers
Wij geloven dat leiding geven in de eerste plaats
dienst bewijzen is aan medewerkers, opdat zij per-
soonlijk en professioneel kunnen groeien en op
hun beurt ten dienste kunnen staan van leerlingen,
bewoners, patienten of personen met een handicap
en van collega’s. We werken aan een cultuur die de
individuele motivatie, de teamgeest en een authen-
tieke werk- en leefgemeenschap bevordert.