bestelformulier

Loven wil ik de Heer – Een wandeling doorheen de psalmen

Is het nodig een gids te lezen voor je een stad bezoekt? Op zich niet, maar het helpt wel om zaken te zien waaraan je anders zou voorbij gaan.

Voor wie geregeld de psalmen bidt, wil dit boek zo’n gids zijn. Er wordt stilgestaan bij de eerste 41 psalmen. Je vindt er de nodige achtergrondinformatie over de context van elke psalm, het genre waartoe hij behoort. Telkens wordt er ook een band gelegd met deze tijd en wat elke psalm in ons dagelijkse leven kan betekenen.

Halewijn nv – 2018 – 978 90 8528 471 0 – Winkelprijs: € 25,95

 

Ga tot Jozef


In dit boek belicht de auteur de figuur van de heilige Jozef, die hij terecht in de titel de “stille heilige” noemt.
Na een historische en theologische uitwerking worden de verschillende eigenschappen van de heilige Jozef beschreven. We ontmoeten er de heilige Jozef als de rechtvaardige, de nederige, de beschermer van families, de arbeider, de gehoorzame, de patroonheilige van de Kerk en van een goede dood.
Het boek wordt afgerond met een beschrijving van de iconografie van de heilige Jozef, de devotie tot hem en hoe we kunnen bidden met en tot de heilige Jozef. Kardinaal Jozef De Kesel schreef het voorwoord.

Uitgeverij Carmelitana – 978 94 92434 13 5 – Winkelprijs: € 15,95


Mijn hand in Uw hand: wie zal ons leiden?

Spiritualiteit is in. Managers volgen spiritualiteitssessies om zo beter gewapend te zijn tegen de stress die het werk meebrengt. Er is niets tegen een uurtje yoga of een mindfulness-sessie, maar ware spiritualiteit is van een andere orde. Spiritualiteit wordt niet beoefend om er voordeel uit te trekken, maar om als mens te groeien.
In dit boek staat de auteur stil bij wie een mens echt kan zijn en hoe een mens de weg naar God kan vinden. Hij kijkt naar leermeesters uit het Oude Testament en naar de wijze waarop God in hun leven aanwezig was. De leermeester bij uitstek is Jezus Christus, die zichzelf noemde: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven” (Joh. 14, 6).
Iedere Godsontmoeting zal uitmonden in een vernieuwd op weg gaan om in de wereld God aanwezig te brengen, om van zijn liefde te getuigen, om zijn liefde te stralen, om zijn boodschap uit te dragen. En dat steeds met mijn hand in Zijn hand.
De auteur denkt na over hoe een spiritueel leven heel vruchtbaar kan worden in de wereld. Spiritualiteit is immers geen wegtrekken uit de wereld, maar zal steeds de mens opnieuw op weg zetten om in de wereld iets van Gods droom te realiseren.

Uitgeverij Garant – 978 90 441 3544 2 – Fracarita-reeks nr. 10 – Winkelprijs: € 25,00

Euthanasie bij psychisch lijden

Vier auteurs buigen zich over de vraag hoe het verder moet met de euthanasie bij psychisch lijden. Ze doen het uit medische, filosofische en gelovige hoek en proberen vanuit deze invalshoeken de vraag te beantwoorden wat mensen met psychisch lijden brengt om de euthanasievraag te stellen. Dat het om een complex gegeven gaat, is duidelijk. Dat het dikwijls om een pijnlijke, uitzichtloze situatie gaat, is eveneens een feit. Maar is het toepassen van euthanasie het ultieme antwoord op de noodkreet die deze mensen uiten? Of zijn er alternatieven waarbij men wel degelijk de vraag ernstig neemt zonder het leven weg te nemen? Want euthanasie blijft toch steeds het meest radicale en onomkeerbare wat men kan doen bij een mens: zijn leven zelf afnemen.
Het essay kwam er vanuit een bekommernis bij de auteurs, die zien dat er steeds meer en vlugger gegrepen wordt naar euthanasie als antwoord, waarbij ze zich de vraag stelden of een handeling, die voorheen een strafbare act was maar nu onder bepaalde voorwaarden werd gelegaliseerd, verder zal evolueren als een van de mogelijke behandelingen bij psychisch lijden. Ook hier luidt de vraag in welke mate de absolute zelfbeschikking en de absolute vrijheid het aan het winnen zijn op de absolute beschermwaardigheid van de mens, van ieder mens, ook van de mens die psychisch zwaar lijdt. We zitten hier duidelijk op een hellend vlak, en blijkbaar is dat nu aan het overslaan.

Uitgeverij Garant – 978 90 441 3518 – Fracarita-reeks, nr. 9 – Winkelprijs: € 13,90

De fragiele mens

We zijn het zo gewoon om overspoeld te worden met verhalen van mensen die het gemaakt hebben, dat onze maatschappij een blinde vlek dreigt te ontwikkelen voor hen die niet kunnen prat gaan op grootse prestaties. Het luisteren naar zulke mensen zet de wereld op zijn kop en confronteert ons met de onvermijdelijke vraag wat voor ons de waarde van een mens bepaalt. Voor wie zich wil laten wakker schudden door de verborgen kracht die uit zwakheid voortkomt, is dit boek een aanrader. Waardering en respect zijn besmettelijk voor wie de fragiele mens aan het woord laat.

Uitgeverij Halewijn – 978 90 8528 412 3 – Winkelprijs: € 16,90

 


Op weg in vertrouwen

Zoals een huis moet ook een leven op goede fundamenten worden gebouwd. Want het kan wel eens stormen in ons leven, we krijgen zware slagen te verduren die luisteren naar de namen: lijden, mislukking, ontgoocheling. En dan is het belangrijk dat de fundamenten stevig zijn: geen los zand dat we iedere dag wel ergens proberen te vinden, maar degelijke rotsblokken die het huis van ons leven de nodige stevigheid kunnen geven. Als gelovigen moeten we ons de vraag durven stellen waar God is in ons leven, of Hij het echte fundament is van ons leven. We staan hier voor een keuze: ofwel blijft God een theoretisch concept waar we zo nu en dan eens over nadenken, ofwel wordt Hij een levende aanwezigheid in ons leven en wordt Hij diegene die met ons op weg gaat, die er voor ons is in goede en kwade dagen.
Geloven we dat God aan de oorsprong staat van ons leven, en er ook de eindbestemming van is? Wanneer we in dit geloof mogen groeien, dan krijgt ons leven een totaal nieuw perspectief. Wanneer we onze oorsprong kennen en onze bestemming, hoeven we echt niet meer te vrezen.

Uitgeverij Garant – 978 90 441 3428 5 – Fracarita-reeks, nr. 7 – Winkelprijs: € 24,90

 

Barmhartigheid wil ik, geen offers

Wat zegt het nog in deze tijd? Hoe kunnen we barmhartigheid beleven en hoe kunnen we er vandaag over spreken?
In het Jaar van de Barmhartigheid gaat broeder Stockman op zoek naar antwoorden op deze vragen, vanuit zijn eigen leven en ervaring.
De veertien werken van barmhartigheid, sacramenten die ons worden aangereikt, Maria die de Moeder van Barmhartigheid wordt genoemd en zelfs iconen van barmhartigheid zoals Vader Triest en pater Pio: hij laat ze allemaal de revue passeren. Maar ten slotte blijft de uitnodiging nazinderen: ‘Word barmhartig, zoals mijn Vader barmhartig is’.

Uitgeverij Halewijn, Antwerpen – 2016 – 978 90 8528 368 3 – Winkelprijs: € 17,95

 

Al kantelt de aarde
Hoe als christen staande blijven in deze wereld

Het begin van de 21ste eeuw wordt beschreven als een tijd van grote expansies, maar ook van onverwachte crisissen en algemeen een groeiende vrees voor terrorisme die het maatschappelijk gebeuren meer en meer bezwaart. Nog nooit in de geschiedenis zijn er zo veel mensen op de vlucht geweest. Het is dus een tijd in beweging, maar ook een tijd van angst voor de toekomst! Ieder reageert op zijn of haar manier op dit tijdsgebeuren. Sommigen zullen zich hullen in onverschilligheid, anderen kruipen weg binnen de muren van een veilig onderkomen. Sommigen vragen zich af of de religie een specifiek antwoord te bieden heeft. Beschikt een christen over een bijzondere kracht om boven deze moeilijkheden uit te stijgen? Opent de Schrift en de navolging van Christus heel eigen wegen om de dikwijls terechte vrees en angst te overwinnen?

Broeder Stockman probeert op deze vragen een antwoord te geven, vanuit een heel persoonlijke reflectie. Hij tracht het antwoord te vinden in een levensechte spiritualiteit, een herontdekken van Gods aanwezigheid in de volle realiteit van het leven. En hij gaat heel ver wanneer hij zich laat confronteren met de ultieme vraag rond de dood, die voor velen de grote taboe van het leven is geworden. Zijn besluit is: als mens weet ik mijn oorsprong en eigenlijk ook mijn bestemming. Dat moet voldoende zijn om de angst te overmeesteren, ook al kantelt de aarde.

Uitgeverij Garant – 978 90 441 3321 9 – Fracarita-reeks, nr. 5 – Winkelprijs: € 21,00

 

Christelijke identiteit: een utopie?

De katholieke zuil biedt sinds ’s mensenheugenis een performant netwerk van zorgverlening, onderwijs en verenigingsleven. Door de snelle secularisering heeft die zuil aan sterkte moeten inboeten. Scholen, voorzieningen en verenigingen bekennen zich maar schoorvoetend tot de katholieke kerk, vandaag een minderheidskerk. De meeste instellingen halen hun legitimiteit uitsluitend uit hun seculiere opdracht. Alle aandacht gaat naar professionele zorg, onderwijsverstrekking en begeleiding, de hoofdopdracht van zorg- en onderwijsinstellingen. Maar is dat voldoende? Is er nog ruimte voor caritas? Heeft het vandaag nog zin energie te steken in iets dat zich in niets meer onderscheidt of kan onderscheiden van wat anderen ook doen? In dit boek onderzoekt broeder Stockman het tijdskader en probeert hij een ideaal beeld te schetsen van een christelijk geïnspireerde zorginstelling en een katholieke school. Vervolgens toetst hij dat beeld aan de werkelijkheid vandaag en gaat hij na wat er daarvan haalbaar is. Haalbaar én essentieel om nog te kunnen spreken van een ‘christelijk geïnspireerde zorginstelling’ en een ‘katholieke school’. Een waardenpallet dat wortelt in het evangelie kan een ondubbelzinnige meerwaarde hebben voor zorg en onderwijs. Want als er géén meerwaarde kan worden gebracht, dan hoeven we er ons ook niet speciaal voor in te zetten. Als die inzet het katholieke concept niet dient, dient het tot niets.

Pelckmans Uitgeverij nv, Kalmthout – 978 90 289 8196 6 – 2015 – Winkelprijs: € 18,50

 

Edward Poppe, een heilige voor deze tijd

Op 3 oktober 1999 verklaarde paus Joannes Paulus II de Vlaamse priester Edward Poppe zalig. Daaraan ging een lang proces vooraf waarbij de faam van heiligheid grondig werd onderzocht. Met de zaligverklaring heeft de Kerk formeel bevestigd wat men in Vlaanderen, en ook daarbuiten, al lang beaamde: priester Edward Poppe was een uitzonderlijk man, een diep bewogen priester die de persoonlijke heiligheid als het enige objectief stelde in zijn leven. Maar wat is de betekenis van Edward Poppe, die toch een priesterbeeld vertegenwoordigt dat ver weg ligt? Hij heeft inderdaad in een andere tijd geleefd, zowat 100 jaar geleden, maar de wijze waarop hij invulling gaf aan de roeping om heilig te worden, heeft hij zo persoonlijk ingevuld, dat dit ook vandaag een bron van inspiratie mag zijn. Dit boek maakt een wandeling door het leven van Edward Poppe en staat stil bij de verschillende elementen die zijn spiritualiteit kleuren.

Uitgeverij Garant – 978 90 441 3252 6 – Fracarita-reeks nr. 4 – Winkelprijs: € 14,90

 

Leiderschap met spirit

Een beginnende leidinggevende zal zich altijd spiegelen aan sterke voorbeelden. Voor de auteur is Christus het model bij uitstek, met de parabel van de Goede Herder en de icoon van de voetwassing als richtingaanwijzers, maar hij kijkt ook verder. Aan de hand van tien inspirerende leiders illustreert hij zijn visie en biedt hij een canvas aan dat de kleuren van de regenboog uitstraalt: Nelson Mandella, Joseph Malula, Chiara Lubich, John Henry Newman, Moeder Teresa, Jerzy Popieluszko, Martin Luther King, François-Xavier Drexel en Frédéric Ozanam.

Uitgeverij Lannoo, Tielt – 978 94 014 0738 0 – Winkelprijs: € 17,99

 

Met vreugde in het leven staan

Een beginnende leidinggevende zal zich altijd spiegelen aan sterke voorbeelden. Voor de auteur is Christus het model bij uitstek, In deze publicatie wil Br. René Stockman een antwoord trachten te geven op vragen als: ‘Kunnen we vandaag nog echte vreugde beleven als gelovigen, als dragers van een Blijde Boodschap?’ ‘Straalt de Kerk, als drager van die boodschap, voldoende die vreugde uit?’ ‘Welke remedie kan die boodschap ons bieden om ook bij de tegenslagen van het leven die diepe vreugde te bewaren en te koesteren?’. Dit is geen boek waarin men tien knepen vindt om gelukkig te worden. Daar zijn andere werken voor. Maar wel een spirituele bezinning, als bij toeval samenvallend met de exhortatie van Paus Franciscus over de “Vreugde van het Evangelie”.

Uitgeverij Garant – 978 90 441 3193 2 – Fracarita-reeks nr. 3 – Winkelprijs: € 21,00

 

De doos van Pandora

Reflectie over euthanasie vanuit christelijk perspectief

Depenalisering van abortus en legalisering van euthanasie: België kwam en komt ermee in het nieuws. Voor sommigen het summum van vooruitstrevendheid, voor anderen een ernstig signaal dat het verkeerd gaat met onze maatschappij, die steeds meer belang gaat hechten aan de verabsolutering van de zelfbeschikking. “Waar zal dat eindigen?” klinkt het met enige ongerustheid. Broeder René Stockman, Generale Overste van de Broeders van Liefde, deelt die ongerustheid vanuit zijn christelijke visie op mens en maatschappij en probeert in dit essay enkele gronden voor zijn argumentering aan te bieden. De doos van Pandora werd geopend bij de depenalisering van abortus en nu lijken we op een glijbaan te zijn terechtgekomen. Het kan voor sommigen niet snel genoeg gaan. Tenzij we samen even halt houden en ons ernstig afvragen of daarmee de mens en de maatschappij nu echt gediend is. Dit boek wil handreikingen aanbieden om onze emoties te overstijgen en in een vrije ruimte, die het pluralisme toch mag bieden, ook naar deze argumenten te luisteren.

Uitgeverij Halewijn, Antwerpen – 978 90 8528 287 7 – Winkelprijs: € 16,95

 

Maria, de kortste weg naar Jezus

Maria neemt in de heilsgeschiedenis een bijzondere plaats in. Ze is niet zomaar dat gewone meisje uit Nazareth dat zonder enige voorbereiding een stem hoorde van een engel die haar de boodschap kwam brengen dat ze de moeder van God zou worden. In de christelijke traditie was Maria daartoe voorbereid door haar onbevlekte ontvangenis. Geen gemakkelijk woord voor vandaag. In dit boek gaat de auteur dieper in op de figuur van Maria om haar ware wezen beter te leren kennen. Hij gaat daarvoor in de leer bij mensen die heel veel hebben nagedacht en geschreven over Maria, en ook bij de concilieteksten die aan Maria werden gewijd, waarbij vooral de geschriften van Paus Johannes Paulus II richtinggevend zijn. Gelovigen leren Maria op een heel bijzondere wijze kennen bij het bidden van de rozenkrans, een heel oud gebruik. Wordt dit bidden geplaatst in het licht van de 20 mysteries die de rozenkrans letterlijk omkransen, dan lijkt het een toch aan de hand van Maria’s dagboek door het leven van Jezus zelf. Dat wordt dan echt ‘door Maria naar Jezus’.

Uitgeverij Garant, Antwerpen/Apeldoorn – 978 90 441 3148 2 – Fracarita-reeks nr. 2 – € 20,00

 

Onze Vader – Het gebed dat Jezus ons leerde

Van alle gekende gebeden haalt het Onze Vader zeker het nummer één op de top tien. Het is het gebed dat jezus zelf heeft gebeden en dat velen sindsdien herhalen, in de stilte van hun hart, prevelend met de rozenkrans in de hand, samen met andere gelovigen in vieringen. Met dit gebed richten we ons rechtstreeks tot God die Jezus Vader noemde. Sinds Jezus mogen ook wij God als Vader aanroepen. In dit essay gaat de auteur mediteren bij iedere bede en tracht ermee in het grote geheim van God zelf te treden, wetend en steeds meer beseffend dat God steeds groter is. Maar iedere bede is een uitnodiging om een nieuw aspect van Gods grootheid onder menselijke woorden te brengen. Het mag een handreiking zijn om het gebed met nog meer liefde te bidden tot God die alleen maar liefde is.

Uitgeverij Garant – 978 90 441 3015 7 – Fracarita-reeks nr. 1 – Winkelprijs: € 11,70

Is uw liefde geloofwaardig?

God is liefde” is de kern van het mateloze gebod van de liefde. Het is de kern van de wederliefde die van ons gevraagd wordt. Br. René Stockman denkt in dit boek na over die mateloze liefde. Hij mediteert bij de Bijbelse openbaring die ons God als liefde schetst, niet in het minst in het Hooglied. Het Matteüsevangelie maakt ons duidelijk dat iedere mens icoon van Christus zelf wordt. De Kerk en de traditie hebben daar de veertien werken van barmhartigheid rond geweven. Die werken zijn een weg om Gods liefde te beantwoorden doorheen de liefde voor de naaste.

Uitgeverij Altiora Averbode, Averbode – 978 90 317 3496 2 – Winkelprijs: € 16,50

 

De vreugde van God is de levende mens

God heeft alles uiteindelijk geschapen in functie van de mens: dàt is de evolutie die Hij in de schepping heeft gelegd. En op het toppunt van de geschiedenis, toen de mens had begrepen dat vanaf dat ogenblik een nieuwe tijdsrekening moest starten, is God zelf mens geworden. Hij vergoddelijkte en herschiep als het ware de menselijke natuur. Op de zevende dag, toen God zijn rust vond in de schepping, sloot Hij de mens die Hij geschapen had in zijn armen en fluisterde hem toe: “Ik ben jouw vader, alles wat van mij is, is ook van jou. Ik laat je nooit meer los. Kom, word één in mijn liefde.” Dat is de voltooiing van de mens, die hem zijn ware origine openbaarde en zijn bestemming verzekerde. De levende mens is waarlijk Gods glorie. Maar wij dreigen dat soms te vergeten. Vandaar de herhaalde oproep van de Heer om waakzaam te blijven, om onze lampen brandend te houden met de olie die we halen bij de Heer.

Uitgeverij Halewijn, Antwerpen – 978 90 8528 233 4 – Winkelprijs: € 18,00

 

Marc (Ik was je met mijn tranen)

Een jongetje raakt door een raadselachtige infectie verstandelijk gehandicapt. Zijn moeder doet alles om hem een menswaardig leven te geven.

Uitgeverij Altiora Averbode – 978 90 317 3105 3 – Winkelprijs: € 13,95

 

 

 

 

Petrus Jozef Triest VANDAAG Leven, spiritualiteit en inspiratiebron

250 jaar geleden werd Petrus Jozef Triest in Brussel geboren. Zo beginnen de meeste biografen de levensgeschiedenis van de Stichter van de Broeders van Liefde. De biografische Triest, de inhoudelijke Triest en de geactualiseerde Triest: dat worden de delen van de triptiek die Broeder René Stockman, algemeen overste van de Broeders van Liefde, wil aanbieden als verjaardagsgeschenk aan allen die Vader Triest als inspiratiebron blijven nemen.

Uitgeverij Halewijn, Antwerpen – 978 90 8528 136 8 – Winkelprijs: € 18,00

 

 

Leiderschap in dienstbaarheid

Vanuit 25 jaar persoonlijke ervaring in heel wat leidinggevende functies denkt René Stockman in dit essay na over leiderschap. Hij komt tot de vaststelling dat er een groot verschil bestaat tussen managementtechnieken en leiderschapsstijl: Eigenlijk is het een gunst leiding te mogen geven aan een groep. Leidinggeven is veel meer dan een job: het is via het leiderschap voortdurend uitgenodigd worden je eigen idealen te beleven, voor te leven en aldus te realiseren. Binnen een dergelijke context is leidinggeven zeer vernieuwend.

Echt leiderschap is onmogelijk zonder de voedingsbodem van een spiritueel leven, een filosofie, een religie. De auteur verdedigt een christelijke visie op het leidinggeven, maar toont tezelfdertijd aan dat de waarden van de Bergrede eigenlijk universele voorwaarden zijn om tot goed – dat wil zeggen dienend – leiderschap te komen.
Daarbij moeten bekommernis en aandacht voor het welzijn van de mens prioritair zijn. Sleutelwoorden zijn eveneens identificatie met de organisatie, flexibiliteit, zelfkennis en zelfaanvaarding. Ten slotte is ook een goede dosis humor onontbeerlijk voor een efficiënt en zelfrelativerend leiderschap.

Uitgeverij Lannoo, Tielt – 978 90 209 5847 8 – Winkelprijs: € 12,95

 

Mag ik je broeder noemen?

Wereldwijd zijn er ongeveer 1 miljoen religieuzen. Daarvan zijn er 792.000 zusters, 138.000 religieuze priesters en 55.000 religieuze broeders. Wanneer we spreken over de religieuze broeders, dan gaat het hier duidelijk om een minderheid in de groep der religieuzen, maar evenwel met een duidelijke roeping en missie. Over de typische identiteit van deze groep schreef Br. René Stockman (Generale Overste Broeders van Liefde) een boek dat pas bij Uitgeverij Halewijn is verschenen. Voor het Nederlands taalgebied is een boek over dit thema zeer uniek. Dikwijls moet een broeder uitleggen wat een broeder eigenlijk is. “Dus eigenlijk mogen jullie geen mis doen?”, is meestal de vraag die aan het einde van de uitleg wordt gesteld. Te vaak wordt broeder-zijn tegenover het priesterschap geplaatst of sterker nog ondergeschikt aan de priesters. In deze polemiek wil de auteur niet meegaan, maar door duidelijk de eigen identiteit te omschrijven, aantonen dat deze groep godgewijden een geheel eigen roeping en zending heeft in de Kerk en in de wereld. In het boek wordt de broederroeping gesitueerd in de Kerk en binnen de ontwikkelingen in het religieuze leven. De auteur schets de evoluties in de verschillende visies op het broeder-zijn en fundeert deze roeping ook vanuit bijbelse gronden. Het leeuwenaandeel van het boek handelt echter over de zoektocht en de omschrijving van de identiteit van de broeder voor vandaag. Duidelijk is dat de identiteit van de religieuze broeder in dit licht niet meer kan ontwikkeld worden in termen van wat ze doen (met een overzicht van hun apostolaatswerken), maar met wat ze zijn. De centrale vraag wordt: ‘wie dienen zij?’; de identiteit zal grotendeels bepaald moeten worden door deze centrale vraag. ‘Weten in wiens dienst ze staan’ is richtinggevend voor de eigen identiteit. Hierop is slechts één antwoord: God. Hierin gegrondvest zal de broeder met diepe medemenselijkheid naar zijn medebroeders en de wereld toegaan. De broeder heeft een duidelijke zending in de wereld. Hierin vervult hij een profetische en liminiale rol. Een zending die ze niet vanuit een geïsoleerde positie waarmaken, maar samen met leken.

Vanuit die eigenheid willen de broeders voor het volle pond hun roeping beleven in de Kerkgemeenschap. En diezelfde positieve kracht maakt hun inzet voor mens en maatschappij zo duurzaam.

Uitgeverij Halewijn, Antwerpen – 978 90 8528 016 3 – Winkelprijs: € 15,00

 

Voor God alleen

Broeder René Stockman, generaal overste van de Broeders van Liefde, schrijft in dit boek over het celibaat bij religieuzen. We noemen het vandaag het godgewijde celibaat. Voor religieuzen is het celibaat niet iets dat men er bij neemt, maar is het iets fundamenteels, meer zelf, het hoort bij het wezen van het religieuze leven, het ís het wezen van het religieuze leven. Voor priesters is het een plicht die wordt opgelegd, maar we mogen hopen dat de meeste priesters, ook al is het een plicht verbonden aan het ambt, het celibaat ook godgewijd mogen beleven. En zo zal dit boek ook voor hen een handreiking mogen zijn om hun celibataire levenswijze te verdiepen, net zoals zij die voor een andere levensstaat hebben gekozen of ertoe geroepen werden, met de kennismaking van deze celibataire levenswijze een betere kijk mogen krijgen op hen die ‘omwille van het Rijk’ vrijwillig gekozen hebben celibatair te leven.

Uitgeverij Halewijn, Antwerpen – 978 90 8528 085 9 – Winkelprijs: € 16,00

 

Brandde ons hart niet?

Op zoek naar spiritualiteit voor vandaag

Waarmee ben ik bezig? Waar liggen mijn klemtonen? Hoe ga ik om met mijn tijd? Met anderen? Met God? In een abdij eens alternatief meedoen met monniken: verhelderend! Of je licht opsteken in het Oosten om te leren relativeren. Even op de vluchtheuvel … om daarna weer te verdrinken in het moordende ritme van het leven …

Dat is geen spiritualiteit, vindt René Stockman. Wanneer we ons leven opnieuw willen enten, moet dat met een spiritualiteit die in ons leven vorm krijgt en die haar wortels vindt in onze westerse, christelijke traditie. Geen sausje boven onze werkelijkheid, maar het zout erin. Steeds meer mensen hebben interesse in zo’n spiritualiteit voor elke dag. Stockman reikt interessante bronnen aan en gaat terug naar het voorbeeld van inspirerende figuren: universele ‘goeroe’s’ – Benedictus, Augustinus en Franciscus bijvoorbeeld – én voorbeelden van bij ons, zoals Pater Damiaan. Een bezielde wegwijzer voor wie opnieuw zin wil vinden in het leven.

Uitgeverij Davidsfonds/Leuven – 978 90 5826 404 1 – Winkelprijs: € 22,50