Fernand Van Neste (1931) is Jezuïet en emiritus-hoogleraar van de Faculteit Rechten van de Ufsia (Universiteit Antwerpen), waarvan hij ook decaan was.

Jarenlang heeft hij via G.C.L. (Gemeenschappen van Christelijk Leven) vele studenten begeleid bij de verdieping van hun geloof, op weg naar een christelijk engagement in de wereld.

 

Geloven in Jezus Christus, waarom niet? Een zinvol leven met toekomst!
Fernand Van Neste s.J. & Marc Keuleneer

Dit boek wijst enkele wegen om Jezus Christus beter te leren kennen en het geloof in Hem te laten groeien. Het biedt inspiratie om steeds méér volgens de Geest van Jezus Christus te kunnen leven. In plaats van een leven vanuit angst, wanhoop en valse zekerheden nodigt Christus ons uit tot een vreugdevol bestaan. Samen met Marc Keuleneer heeft Fernand van Neste de essentiële grondgedachten uit zijn reeds eerder verschenen boeken tot een nieuw en inspirerend geheel verwerkt. De doorheen het leven gegroeide overtuiging van beide auteurs is helder en bezielend: geloven in Jezus Christus is méér dan de moeite waard. Het biedt een zinvol leven met toekomst, zelfs over de dood heen.

Garant Uitgevers nv, Antwerpen - 978 90 441 3489 6 – Fracarita-reeks, nr. 8 – Winkelprijs: € 21,00

“Ik ben met u, tot het einde der tijden”
Overwegingen bij het heilsmysterie

ik ben met uMensen die gelovig zijn, en hun geloof in gemeenschap beleven en in praktijk brengen, zijn beduidend ‘gelukkiger’ dan zij die niet geloven, twijfelen of onverschillig zijn. Gelovigen hebben immers een houvast, ze zijn ingeschakeld in een gemeenschap, zij beschikken over een zingevingskader om met lijden en dood om te gaan. Wellicht de belangrijkste reden waarom overtuigde christenen zich fundamenteel gelukkig voelen, ligt in het besef dat zij zich ‘vergezeld’ weten in het leven door Iemand, namelijk de Verrezen Heer. Zij weten zich gedragen door Hem. Hij bemint hen en laat hen niet in de steek. “Ik ben met u, tot het einde der tijden”.

Het heilsmysterie is een belangrijk onderwerp in de joods-christelijke godsdienst. Het ware geluk waar de mens naar verlangt en steeds naar op zoek gaat: wat houdt het in, waar vinden we het, wat is het geheim ervan en welke rol speelt God bij dit alles? Dit boek bundelt een reeks homilies als inspiratiebron voor zoekende gelovigen, bezinningsgroepen en mensen die zorg en onderwijs willen verstrekken vanuit een liefdevolle, christelijk geïnspireerde grondhouding.

Garant Uitgevers nv, Antwerpen i.s.m. Vormingscentrum Guislain vzw – Broeders van Liefde, Gent  – 316 p. – 978 90 441 3335 6 – Fracarita-reeks, nr. 6 – € 29,90

God kan ons redden
Geloven wij dat? Kijken we er nog naar uit?

god kan ons reddenIn dit boek bundelt hij een aantal overwegingen over het heilsmysterie. Dit is een belangrijk onderwerp in de joodse en christelijke godsdienst: het ware geluk waar de mens steeds naar verlangt, steeds naar op zoek gaat, wat houdt het in, waar vinden we het, wat is het geheim ervan?

In alle culturen, in alle godsdiensten ter wereld komt deze zoektocht van de mens naar geluk ter sprake. Dit boekje wil een inspiratiebron zijn voor zoekende gelovigen, diverse bezinningsgroepen en de zovele mensen werkzaam in zorg en onderwijs die ernaar verlangen om vanuit een christelijk geïnspireerde liefdevolle grondhouding zorg en onderwijs te verstrekken.

Uitgeverij Halewijn, Antwerpen i.s.m. Vormingscentrum Guislain vzw – Broeders van Liefde, Gent - 223 blz. – 978 90 8528 229 7 – € 12,95

Geloven in Jezus Christus
Hoe kom je ertoe? Wat heb je eraan?

geloven in jezus christusDit boek gaat over het specifieke karakter van de persoonlijke verhouding van de gelovige christen tot Jezus Christus: hoe je daartoe komt, hoe dit groeit, wat dit in ons mens-zijn teweegbrengt, wat je eraan hebt. Het christelijk geloven impliceert een persoonlijke relatie opbouwen tot Jezus Christus in wie het goddelijke ons rakelings nabij komt, in wie de christenen Degene erkennen die door God gezonden werd om de mensen te redden uit zonde en dood, en leerde hoe wij gelukkig kunnen worden.

Hoe ontkiemt dit geloof? Welke voorwaarden kunnen we terugvinden in de  evangelies? Hoe groeit dit geloof? Op welke wijze worden wij daarbij geholpen door Jezus zelf, en door Gods Geest? Wat brengt dit geloven teweeg in ons leven? Wellicht is de belangrijkste verandering ervan in ons bestaan: wij leven niet meer alleen, niet voor onszelf! Hier ontdekken wij dan de rijkdom, de schat uit de parabel: het samen-zijn, het samen-leven met de Heer, een volkomen nieuw leven.

Uitgeverij Halewijn, Antwerpen – 2011 – 93 blz. – 978 90 8528 178 8 – € 10,00

Over Hoop
Hoe ver reikt de hoop die het evangelie brengt?

over hoopFernand Van Neste S.J. schreef dit boekje om bemoediging en perspectief te bieden aan mensen die wanhopig dreigen te worden door allerlei tegenslagen in hun leven.

Het is tevens bedoeld als een inspiratiebron voor mensen die zorg en onderwijs verstrekken vanuit een authenthiek-christelijk geïnspireerde liefdevolle grondhouding. Het biedt uitzicht op nieuw leven, ook in moeilijke of uitzichtloze situaties of bij problemen die zich aandienen als ‘onoplosbaar’. Ook al erkennen wij dat er niet-oplosbare problemen zijn, het christelijke geloof moedigt ons aan ons verlangen naar verlossing en oplossingen niet op te geven en helpt ons om te gaan met dergelijke problemen. Zo wordt vanuit de christelijke traditie hoop aangeboden. Geloof en hoop hebben met hier en nu te maken. Hoop is een kernwoord van het bijbels geloof.

Een uitgave van Kerk en Wereld en Vormingscentrum Guislain vzw – Broeders van Liefde – 96 blz. – 978 90 5069 067 6 – € 9,95

Bestellijst