Br. Generaal

Geregeld schrijft Br. dr. René Stockman, Generale Overste van de Broeders van Liefde, een diepgaande en indringende meditatie. Hieronder vindt u een selectie uit deze meditaties, die tot boek gebundeld werden.

400 jaar Vincentiaanse spiritualiteit

Veertien inspirerende lezingen van Br. dr. René Stockman op youtube

 

In het kader van de viering van 400 jaar Vincentiaanse spiritualiteit reikt Br. Generaal via deze youtube-link veertien lezingen aan die een bron van inspiratie kunnen zijn voor iedereen die zich vanuit een christelijk geïnspireerde liefdevolle grondhouding wil inzetten – als professional of als vrijwilliger – voor medemensen in nood waar ook ter wereld, in zorg, in onderwijs of andere maatschappelijke sectoren.

Indien u méér wenst te lezen over de thema’s van de lezingen, heeft u daartoe de mogelijkheid door bestelling van het betrokken boek via deze bestellijst.

Lezingen

Ga tot Jozef – Het verhaal van een stille heilige

In dit boek belicht de auteur de figuur van de heilige Jozef, die hij terecht in de titel de “stille heilige” noemt.
Na een historische en theologische uitwerking worden de verschillende eigenschappen van de heilige Jozef beschreven. We ontmoeten er de heilige Jozef als de rechtvaardige, de nederige, de beschermer van families, de arbeider, de gehoorzame, de patroonheilige van de Kerk en van een goede dood.
Het boek wordt afgerond met een beschrijving van de iconografie van de heilige Jozef, de devotie tot hem en hoe we kunnen bidden met en tot de heilige Jozef. Kardinaal Jozef De Kesel schreef het voorwoord.

Uitgeverij Carmelitana – 978 94 92434 13 5 – Winkelprijs: € 15,95

Mijn hand in Uw hand: wie zal ons leiden?

Spiritualiteit is in. Managers volgen spiritualiteitssessies om zo beter gewapend te zijn tegen de stress die het werk meebrengt. Er is niets tegen een uurtje yoga of een mindfulness-sessie, maar ware spiritualiteit is van een andere orde. Spiritualiteit wordt niet beoefend om er voordeel uit te trekken, maar om als mens te groeien.
In dit boek staat de auteur stil bij wie een mens echt kan zijn en hoe een mens de weg naar God kan vinden. Hij kijkt naar leermeesters uit het Oude Testament en naar de wijze waarop God in hun leven aanwezig was. De leermeester bij uitstek is Jezus Christus, die zichzelf noemde: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven” (Joh. 14, 6).
Iedere Godsontmoeting zal uitmonden in een vernieuwd op weg gaan om in de wereld God aanwezig te brengen, om van zijn liefde te getuigen, om zijn liefde te stralen, om zijn boodschap uit te dragen. En dat steeds met mijn hand in Zijn hand.
De auteur denkt na over hoe een spiritueel leven heel vruchtbaar kan worden in de wereld. Spiritualiteit is immers geen wegtrekken uit de wereld, maar zal steeds de mens opnieuw op weg zetten om in de wereld iets van Gods droom te realiseren.

Uitgeverij Garant – 978 90 441 3544 2 – Fracarita-reeks nr. 10 – Winkelprijs: € 25,00

Euthanasie bij psychisch lijden

Vier auteurs buigen zich over de vraag hoe het verder moet met de euthanasie bij psychisch lijden. Ze doen het uit medische, filosofische en gelovige hoek en proberen vanuit deze invalshoeken de vraag te beantwoorden wat mensen met psychisch lijden brengt om de euthanasievraag te stellen. Dat het om een complex gegeven gaat, is duidelijk. Dat het dikwijls om een pijnlijke, uitzichtloze situatie gaat, is eveneens een feit. Maar is het toepassen van euthanasie het ultieme antwoord op de noodkreet die deze mensen uiten? Of zijn er alternatieven waarbij men wel degelijk de vraag ernstig neemt zonder het leven weg te nemen? Want euthanasie blijft toch steeds het meest radicale en onomkeerbare wat men kan doen bij een mens: zijn leven zelf afnemen.
Het essay kwam er vanuit een bekommernis bij de auteurs, die zien dat er steeds meer en vlugger gegrepen wordt naar euthanasie als antwoord, waarbij ze zich de vraag stelden of een handeling, die voorheen een strafbare act was maar nu onder bepaalde voorwaarden werd gelegaliseerd, verder zal evolueren als een van de mogelijke behandelingen bij psychisch lijden. Ook hier luidt de vraag in welke mate de absolute zelfbeschikking en de absolute vrijheid het aan het winnen zijn op de absolute beschermwaardigheid van de mens, van ieder mens, ook van de mens die psychisch zwaar lijdt. We zitten hier duidelijk op een hellend vlak, en blijkbaar is dat nu aan het overslaan.

Uitgeverij Garant – 978 90 441 3518 – Fracarita-reeks, nr. 9 – Winkelprijs: € 13,90

De fragiele mens

 

We zijn het zo gewoon om overspoeld te worden met verhalen van mensen die het gemaakt hebben, dat onze maatschappij een blinde vlek dreigt te ontwikkelen voor hen die niet kunnen prat gaan op grootse prestaties. Het luisteren naar zulke mensen zet de wereld op zijn kop en confronteert ons met de onvermijdelijke vraag wat voor ons de waarde van een mens bepaalt. Voor wie zich wil laten wakker schudden door de verborgen kracht die uit zwakheid voortkomt, is dit boek een aanrader. Waardering en respect zijn besmettelijk voor wie de fragiele mens aan het woord laat.

Uitgeverij Halewijn – 978 90 8528 412 3 – Winkelprijs: € 16,90

 

Op weg in vertrouwen

op-weg-in-vertrouwenWe leven in een boeiende wereld, een snel veranderende wereld, een wereld die vele positieve kanten kent en vele mogelijkheden biedt, maar natuurlijk ook zijn negatieve zijde heeft. Het is in deze wereld dat we mogen leven, voor sommigen zal het overleven zijn, voor anderen, en hopelijk voor velen echt het leven uitbouwen. Zoals een huis moet ook een leven op goede fundamenten worden gebouwd. Want het kan wel eens stormen in ons leven, we krijgen zware slagen te verduren die luisteren naar de namen: lijden, mislukking, ontgoocheling. En dan is het belangrijk dat de fundamenten stevig zijn: geen los zand dat we iedere dag wel ergens proberen te vinden, maar degelijke rotsblokken die het huis van ons leven de nodige stevigheid kunnen geven. Als gelovigen moeten we ons de vraag durven stellen waar God is in ons leven, of Hij het echte fundament is van ons leven. We staan hier voor een keuze: ofwel blijft God een theoretisch concept waar we zo nu en dan eens over nadenken, ofwel wordt Hij een levende aanwezigheid in ons leven en wordt Hij diegene die met ons op weg gaat, die er voor ons is in goede en kwade dagen. Geloven we dat God aan de oorsprong staat van ons leven, en er ook de eindbestemming van is? Wanneer we in dit geloof mogen groeien, dan krijgt ons leven een totaal nieuw perspectief. Wanneer we onze oorsprong kennen en onze bestemming hoeven we echt niet meer te vrezen. Br. René Stockman, momenteel generale overste van de Broeders van Liefde, probeert in dit essay ons mee te voeren naar grondvragen rond het leven en plaatst deze in een gelovig perspectief. Hij gaat de grote vragen rond lijden en dood niet uit de weg, maar zoekt naar diepzinnige antwoorden. Vertrouwen en hoop vormen de grondtonen van dit boek.

Garant-Uitgevers NV, Antwerpen – 2016 – 978 90 441 3428 5 – Fracarita-reeks nr. 7 – € 24,90 (winkelprijs)

Barmhartigheid wil ik, geen offers
Wat houdt barmhartigheid in?

 

barmhartigheid
Wat zegt het nog in deze tijd? Hoe kunnen we barmhartigheid beleven en hoe kunnen we er vandaag over spreken?

In het Jaar van de Barmhartigheid gaat broeder Stockman op zoek naar antwoorden op deze vragen, vanuit zijn eigen leven en ervaring. De veertien werken van barmhartigheid, sacramenten die ons worden aangereikt, Maria die de Moeder van Barmhartigheid wordt genoemd en zelfs iconen van barmhartigheid zoals Vader Triest en pater Pio: hij laat ze allemaal de revue passeren. Maar ten slotte blijft de uitnodiging nazinderen: ‘Word barmhartig, zoals mijn Vader barmhartig is’.
Uitgeverij Halewijn, Antwerpen – 2016 – 978 90 8528 368 3 – € 17.95

 

Al kantelt de aarde
Hoe als christen staande blijven in deze wereld

 

al kantel de aarde Het begin van de 21ste eeuw wordt beschreven als een tijd van grote expansies, maar ook van onverwachte crisissen en algemeen een groeiende vrees voor terrorisme die het maatschappelijk gebeuren meer en meer bezwaart. Nog nooit in de geschiedenis zijn er zo veel mensen op de vlucht geweest. Het is dus een tijd in beweging, maar ook een tijd van angst voor de toekomst!
Ieder reageert op zijn of haar manier op dit tijdsgebeuren. Sommigen zullen zich hullen in onverschilligheid, anderen kruipen weg binnen de muren van een veilig onderkomen. Sommigen vragen zich af of de religie een specifiek antwoord te bieden heeft. Beschikt een christen over een bijzondere kracht om boven deze moeilijkheden uit te stijgen? Opent de Schrift en de navolging van Christus heel eigen wegen om de dikwijls terechte vrees en angst te overwinnen?
Broeder Stockman probeert op deze vragen een antwoord te geven, vanuit een heel persoonlijke reflectie. Hij tracht het antwoord te vinden in een levensechte spiritualiteit, een herontdekken van Gods aanwezigheid in de volle realiteit van het leven. En hij gaat heel ver wanneer hij zich laat confronteren met de ultieme vraag rond de dood, die voor velen de grote taboe van het leven is geworden. Zijn besluit is: als mens weet ik mijn oorsprong en eigenlijk ook mijn bestemming. Dat moet voldoende zijn om de angst te overmeesteren, ook al kantelt de aarde.
Uitgeverij Garant, Antwerpen/Apeldoorn – 2015 – 978 90 441 3321 9 – Fracarita-reeks nr. 4 -  € 21,00

Christelijke identiteit: een utopie?

9789028981966De katholieke zuil biedt sinds ’s mensenheugenis een performant netwerk van zorgverlening, onderwijs en verenigingsleven. Door de snelle secularisering heeft die zuil aan sterkte moeten inboeten. Scholen, voorzieningen en verenigingen bekennen zich maar schoorvoetend tot de katholieke kerk, vandaag een minderheidskerk. De meeste instellingen halen hun legitimiteit uitsluitend uit hun seculiere opdracht. Alle aandacht gaat naar professionele zorg, onderwijsverstrekking en begeleiding, de hoofdopdracht van zorg- en onderwijsinstellingen. Maar is dat voldoende? Is er nog ruimte voor caritas? Heeft het vandaag nog zin energie te steken in iets dat zich in niets meer onderscheidt of kan onderscheiden van wat anderen ook doen? In dit boek onderzoekt broeder Stockman het tijdskader en probeert hij een ideaal beeld te schetsen van een christelijk geïnspireerde zorginstelling en een katholieke school. Vervolgens toetst hij dat beeld aan de werkelijkheid vandaag en gaat hij na wat er daarvan haalbaar is. Haalbaar én essentieel om nog te kunnen spreken van een ‘christelijk geïnspireerde zorginstelling’ en een ‘katholieke school’. Een waardenpallet dat wortelt in het evangelie kan een ondubbelzinnige meerwaarde hebben voor zorg en onderwijs. Want als er géén meerwaarde kan worden gebracht, dan hoeven we er ons ook niet speciaal voor in te zetten. Als die inzet het katholieke concept niet dient, dient het tot niets.
Pelckmans Uitgeverij nv, Kalmthout – 978 90 289 8196 6 – 2015 – € 18,50

Edward Poppe, een heilige voor deze tijd

9789044132526Op 3 oktober 1999 verklaarde paus Joannes Paulus II de Vlaamse priester Edward Poppe zalig. Daaraan ging een lang proces vooraf waarbij de faam van heiligheid grondig werd onderzocht. Met de zaligverklaring heeft de Kerk formeel bevestigd wat men in Vlaanderen, en ook daarbuiten, al lang beaamde: priester Edward Poppe was een uitzonderlijk man, een diep bewogen priester die de persoonlijke heiligheid als het enige objectief stelde in zijn leven. Maar wat is de betekenis van Edward Poppe, die toch een priesterbeeld vertegenwoordigt dat ver weg ligt? Hij heeft inderdaad in een andere tijd geleefd, zowat 100 jaar geleden, maar de wijze waarop hij invulling gaf aan de roeping om heilig te worden, heeft hij zo persoonlijk ingevuld, dat dit ook vandaag een bron van inspiratie mag zijn. Dit boek maakt een wandeling door het leven van Edward Poppe en staat stil bij de verschillende elementen die zijn spiritualiteit kleuren.
Uitgeverij Garant, Antwerpen/Apeldoorn – 978 90 441 3252 6 – Fracarita-reeks nr. 4 – € 14,90

 Met vreugde in het leven staan

In deze publicatie wil Br. René Stockman een antwoord trachten te geven op vragen als: ‘Kunnen we vandaag nog echte vreugde beleven als gelovigen, als dragers van een Blijde Boodschap?’ ‘Straalt de Kerk, als drager van die boodschap, voldoende die vreugde uit?’ ‘Welke remedie kan die boodschap ons bieden om ook bij de tegenslagen van het leven die diepe vreugde te bewaren en te koesteren?’. Dit is geen boek waarin men tien knepen vindt om gelukkig te worden. Daar zijn andere werken voor. Maar wel een spirituele bezinning, als bij toeval samenvallend met de exhortatie van Paus Franciscus over de “Vreugde van het Evangelie”.
Uitgeverij Garant, Antwerpen/Apeldoorn – 978 90 441 3193 2 – Fracarita-reeks nr. 3 – € 21,00

 

Maria, de kortste weg naar Jezus

MARIA 2014Maria neemt in de heilsgeschiedenis een bijzondere plaats in. Ze is niet zomaar dat gewone meisje uit Nazareth dat zonder enige voorbereiding een stem hoorde van een engel die haar de boodschap kwam brengen dat ze de moeder van God zou worden. In de christelijke traditie was Maria daartoe voorbereid door haar onbevlekte ontvangenis. Geen gemakkelijk woord voor vandaag. In dit boek gaat de auteur dieper in op de figuur van Maria om haar ware wezen beter te leren kennen. Hij gaat daarvoor in de leer bij mensen die heel veel hebben nagedacht en geschreven over Maria, en ook bij de concilieteksten die aan Maria werden gewijd, waarbij vooral de geschriften van Paus Johannes Paulus II richtinggevend zijn. Gelovigen leren Maria op een heel bijzondere wijze kennen bij het bidden van de rozenkrans, een heel oud gebruik. Wordt dit bidden geplaatst in het licht van de 20 mysteries die de rozenkrans letterlijk omkransen, dan lijkt het een toch aan de hand van Maria’s dagboek door het leven van Jezus zelf. Dat wordt dan echt ‘door Maria naar Jezus’.
Uitgeverij Garant, Antwerpen/Apeldoorn – 978 90 441 3148 2 – Fracarita-reeks nr. 2 – € 20,00

 Onze Vader – Het gebed dat Jezus ons leerde

ONZE VADERVan alle gekende gebeden haalt het Onze Vader zeker het nummer één op de top tien. Het is het gebed dat jezus zelf heeft gebeden en dat velen sindsdien herhalen, in de stilte van hun hart, prevelend met de rozenkrans in de hand, samen met andere gelovigen in vieringen. Met dit gebed richten we ons rechtstreeks tot God die Jezus Vader noemde. Sinds Jezus mogen ook wij God als Vader aanroepen. In dit essay gaat de auteur mediteren bij iedere bede en tracht ermee in het grote geheim van God zelf te treden, wetend en steeds meer beseffend dat God steeds groter is. Maar iedere bede is een uitnodiging om een nieuw aspect van Gods grootheid onder menselijke woorden te brengen. Het mag een handreiking zijn om het gebed met nog meer liefde te bidden tot God die alleen maar liefde is.
Uitgeverij Garant, Antwerpen-Apeldoorn – 978 90 441 3015 7 – Fracarita-reeks nr. 1 – € 11,70

 Is uw liefde geloofwaardig?

0012“God is liefde” is de kern van het mateloze gebod van de liefde. Het is de kern van de wederliefde die van ons gevraagd wordt. Br. René Stockman denkt in dit boek na over die mateloze liefde. Hij mediteert bij de Bijbelse openbaring die ons God als liefde schetst, niet in het minst in het Hooglied. Het Matteüsevangelie maakt ons duidelijk dat iedere mens icoon van Christus zelf wordt. De Kerk en de traditie hebben daar de veertien werken van barmhartigheid rond geweven. Die werken zijn een weg om Gods liefde te beantwoorden doorheen de liefde voor de naaste.
Uitgeverij Altiora Averbode, Averbode – 978 90 317 3496 2 – € 16,50

 

De vreugde van God is de levende mens

de vreugde van GodGod heeft alles uiteindelijk geschapen in functie van de mens: dàt is de evolutie die Hij in de schepping heeft gelegd. En op het toppunt van de geschiedenis, toen de mens had begrepen dat vanaf dat ogenblik een nieuwe tijdsrekening moest starten, is God zelf mens geworden. Hij vergoddelijkte en herschiep als het ware de menselijke natuur. Op de zevende dag, toen God zijn rust vond in de schepping, sloot Hij de mens die Hij geschapen had in zijn armen en fluisterde hem toe: “Ik ben jouw vader, alles wat van mij is, is ook van jou. Ik laat je nooit meer los. Kom, word één in mijn liefde.” Dat is de voltooiing van de mens, die hem zijn ware origine openbaarde en zijn bestemming verzekerde. De levende mens is waarlijk Gods glorie. Maar wij dreigen dat soms te vergeten. Vandaar de herhaalde oproep van de Heer om waakzaam te blijven, om onze lampen brandend te houden met de olie die we halen bij de Heer.
Uitgeverij Halewijn, Antwerpen – 978 90 8528 233 4 – € 18,00

Adventmeditatie

SAMARITAANIn een tijd dat de verdraagzaamheid onder de volkeren zwaar op de proef wordt gesteld, mag het ons verrassen dat Jezus tot driemaal toe iemand uit het vijandige Samaria neemt om ons te onderrichten. Het zal voor zijn tijdgenoten wel een even grote verrassing zijn geweest. Het begint met het gesprek aan de waterput waar Jezus aan een Samaritaanse vrouw (Joh. 4, 1-30) de weg wijst naar het levende water. Hijzelf openbaart zich als bron van dit levende water. Allen kennen het verhaal van de barmhartige Samaritaan (Luk. 10, 30-37) waarmee Jezus ons een voorbeeld geeft van de ware naastenliefde. Tenslotte zijn er de tien melaatsen die genezen worden waarvan slechts een Samaritaan naar Jezus terugkeert om hem te danken (Luk. 17, 11-19). Twee historische feiten en een parabel waarin een vreemdeling de hoofdrol speelt en die ons het kader aanbrengen van wat het vandaag mag betekenen: christelijk te leven.

De barmhartige Samaritaan door Br Max

Vader Triest en de lijdende mens

HLWYN51857 ZW-WIT-04Vader Triest, jij hebt het schreien en klagen van je volk gehoord. Ook wij horen vandaag hoe velen moeten leven en proberen te overleven onder het bestaansminimum, niet wetend hoe de dag van morgen door te komen. We willen onze oren en ogen niet sluiten voor hen maar maatschappelijk bewogen hen nabij zijn, hen helpen en ook structureel zoeken hoe we de armoede hier en elders kunnen bestrijden. Daarin ben jij onze gids. Vader Triest, jij hebt God mogen ontdekken in je leven als een liefdevolle Vader die op uitkijk staat tot zijn verloren zoon terugkomt. Vandaag zijn er zo velen op zoek naar zin in hun leven. Vandaag zijn er zo velen die dolen en verdolen in de wereld van verslaving. En vandaag zijn er ook zo velen verdoofd en kunnen uw blijde boodschap van hoop en liefde niet meer horen. Wij willen met die velen op weg gaan, zoekend en tastend naar zin, biddend opdat we samen met hen het bevrijdend Godswoord mogen horen. Daarin ben jij onze gids. Vader Triest, jij hebt de Heer Jezus nagevolgd in zijn genezend aanwezig zijn bij de mens die door het lijden getekend is. Vandaag willen we zoals Jezus perspectieven blijven geven aan zieken, aan bejaarden, aan mensen met een handicap door hen erop te wijzen dat hun leven ondanks alles de moeite waard blijft. Onze deskundige hulp is de verpakking van ons geloof in de verrijzenisvreugde. Daarin ben jij onze gids.

Uit Schatten van mensen, Br. dr. R. Stockman, Uitgeverij Halewijn, Antwerpen, 2004, 978 90 8528 010 1

Bij de opwekking van Jaïrus’ dochter:

IK ZEG U STA OPIs er leven na de dood? Het is één van de grondvragen waar mensen mee worstelen. Velen duwen de vraag weg en doen alsof ze genoeg hebben met het banale leven dat ze nu leiden. Ondertussen blijft de vraag woekeren en steekt ze in momenten van tegenslag en twijfel in alle hevigheid op. Het moet ons niet verwonderen dat zoveel mensen wanhopig worden, vluchten in de drugs en alcohol, de hand aan zichzelf slaan wanneer het perspectief in dit leven benauwd aan het worden is. Ja, we kunnen de wanhoopskreet van Jaïrus begrijpen, en er zijn vele Jaïrussen die zich in dezelfde situatie bevinden. Maar Jaïrus ontsluit zijn wanhoopsgevoel en stelt zijn vertrouwen in Jezus. En zelfs wanneer hij de boodschap krijgt dat zijn dochtertje overleden is, hoort hij Jezus zeggen: “Blijf vertrouwen”.

In Jezus’ pedagogie is de opwekking van Jaïrus’ dochtertje een belangrijke eerste stap om te breken met de overtuiging dat God ons alleen in dit leven nabij zou zijn. Paulus zal dit later bevestigen wanneer hij stelt dat de verrijzenis de kern is van ons geloof. Anders is het allemaal zinloos en zijn we de meest beklagenswaardigen van alle schepselen. Het vraagt om een ernstige bezinning om te weten hoe wij in ons eigen leven kijken naar de verrijzenis. Is het een gedachte die we nog wat uitstellen voor later, of cultiveren we bewust het verrijzenisgeloof en laten we er ons leven grondig door richten? Het geloof in het hiernamaals beïnvloedt grondig het nu. Ons leven wordt er tegelijk zoveel rijker door en gerelativeerd. Ons leven nu krijgt eeuwigheidswaarde, ook onze daden overstijgen de lengte van ons leven, en wat nu als zo beperkt wordt beschouwd, zal eenmaal in volheid doorbreken.

Uit Ik zeg U, sta op!, Br. dr. R. Stockman, Uitgeverij Halewijn, Antwerpen, 2005, 978 90 8528 037 8

Bij de geboorte van Christus:

MARIA IN HET LICHTWaar vinden we nog de gastvrijheid voor de onverwachte bezoeker? Zelfs onze vroegere gasthuizen zijn medische bedrijven geworden waar de zieke geen tijd meer krijgt om te genezen. En wie ziet nog in het kleine, het eenvoudige de hand van God? Hebben we nu volledig vergeten wat die Jezus uit de kribbe 33 jaar later meedeelde wanneer Hij het had over de oordeelscriteria: ‘Ik had honger, en ge hebt me geen eten gegeven, dorstig en geen drinken gegeven, naakt en niet gekleed, vreemdeling en niet opgenomen, ziek en niet bezocht …’ (Mt. 25, 42-43). Neen, onze interesse wordt niet weggedragen naar iemand die honger of dorst heeft of die ziek is. Daar zijn instanties voor, ieder zijn werk. Laten we ons met ernstige zaken bezighouden: een volkstelling bijvoorbeeld, statistieken van het productiecijfer van ons bedrijf. Want daar gaat het nu om: geld, succes, genot. Daar ging het ook de eerste kerstdag over, maar dan als directe aanklacht tegen allen die zich groot wanen: ‘Machtigen haalt hij omlaag van hun troon’ (Lc. 1,52).

Waar zou ik op kerstdag geweest zijn: bij die herders op doortocht of die wijzen uit de vreemde?   Of bij de afwezige familie en de onverschillige omgeving? Waar ben ik op kerstdag dit jaar? Nostalgisch bij de kerststal en voldaan aan de feestdis of bewust wat kerstdag echt betekent: biddend en dankend om de incarnatie die de verlossing inluidt en ons oefenend om Jezus te zien en te ontmoeten in diegenen met wie Hij zich blijft identificeren: de kleinen, de armen, de zieken, de daklozen, zelfs de gevangenen. Om dan de vele eenzamen niet te vergeten en de kleinen die zelfs niet de kans kregen het levenslicht te zien. Overal staan kribben en Jezus wordt er beademd door een os en een ezel. Misschien ben ik wel die os of die ezel.

Uit Maria in het licht, Br. dr. R. Stockman, Uitgeverij Halewijn, Antwerpen, 2003, 978 90 73503 77 9